پیشینه پژوهش مالکان نهادی: مروری بر مطالعات خارجی سرمایه گذاران نهادی
دیاک و همکاران (2019) به بررسی این موضوع پرداختند که آیا سرمایه‌گذاران نهادی، مسئولیت اجتماعی شرکت را هدایت می‌کنند؟ محققین تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر عملکرد ....
داده های متغیر افشا داوطلبانه شرکت های بورسی
داده های متغیر افشا داوطلبانه مربوط به 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال 1390 که با بررسی گزارش هیات مدیره شرکت ها جمع آوری گردیده است...
پیشینه پژوهش همزمانی قیمت سهام: مروری بر مطالعات خارجی همزمانی قیمت سهام
نیفار و آجیلی (2019) به بررسی رابطه ویژگی‌های مدیرعامل، عدم شفافیت حسابداری و همزمانی قیمت سهام پرداختند. نمونه مورد بررسی شامل شرکت‌های غیرمالی آلمانی در طی بازه زمانی 7 ساله از سال 2008 الی 2014 ....
پیشینه تحقیق سرمایه گذاران نهادی: مروری بر مطالعات داخلی مالکان نهادی
بیاتی‌ و جعفری (1397) به بررسی تاثیر نرخ بدهی بر سهامداران نهادی پرداختند. قلمرو مکانی پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو .....
پیشینه پژوهش تخصص حسابرس در صنعت: مروری بر مطالعات خارجی تخصص صنعت حسابرس
لوپز و وجا (2019) به بررسی تاثیر دوره تخصص حسابرس در صنعت(تعداد سالهایی که یک موسسه حسابرسی بعنوان متخصص صنعت تلقی می‌شود) بر مدیریت سود پرداختند. محققین با استفاده از نمونه 17546 مشاهده ....
پیشینه پژوهش نقدشوندگی سهام : مروری بر مطالعات خارجی نقدشوندگی سهام
دنگ و همکاران (2019) به بررسی رابطه نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه پرداختند. محققین با بررسی 19939 شرکت در 41 کشور در طی بازه زمانی 2000 الی 2010 به این نتیجه رسیدند.....
پیشینه پژوهش کمیته حسابرسی: مروری بر مطالعات خارجی کمیته حسابرسی
سلطانا و همکاران (2019) به بررسی رابطه تجربه اعضای کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی پرداختند. شاخص‌های مدنظر جهت تعیین تجربه اعضای کمیته حسابرسی شامل دوره تصدی اعضای کمیته، سن اعضا و مدیران......
پیشینه تحقیق ریسک سقوط قیمت سهام : مروری بر مطالعات خارجی
ویو و هو (2019) به بررسی این موضوع پرداختند که آیا مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش دهد؟ محققین با بررسی 100 شرکت فعال در بخش انرژی از جمله تولید برق و معدن در چین در طی بازه زمانی 2014 الی 2016 به ....
پیشینه تحقیق اظهار نظر حسابرس: مروری بر مطالعات داخلی اظهارنظر(گزارش) حسابرس
رضوانی و پاک مرام (1397) به بررسی رابطه بین محدودیت مالی و نوع اظهارنظر حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه مورد مطالعه شامل 98 شرکت طی سالهای 1391 الی 1395 .....
داده های متغیر حق الزحمه حسابرس شرکت های بورس تهران
داده های متغیر حق الزحمه حسابرس مربوط به 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1390 الی 1396 و از سال 1392 الی 1397 ....
داده های متغیر ضعف کنترل داخلی 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
داده های متغیر ضعف کنترل داخلی مربوط به 199 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1391 الی 1396....
پیشینه پژوهش سیستم حسابداری تعهدی (حسابداری بخش عمومی) : مطالعات خارج از کشور
بیسونگو و بالستروز[1] (2019) به بررسی نقش حسابداری بخش عمومی بر پایداری مالی و اثربخشی دولت پرداختند. محققین با استفاده از نمونه ای از 33 کشور عضو سازمان همکاری.....
مبانی نظری تاخیر گزارش حسابرس : مفهوم و تاثیر عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرس
کارایی گزارشگری مالی به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم در کیفیت گزارشگری سالانه محسوب می‌شود. کارایی گزارشگری مالی معمولا در به موقع بودن اطلاعات که از اجزای ویژگی کیفی اطلاعات است، مستتر می‌باشد. با افزایش تاخیر، مفید بودن اطلاعات افشاء شده توسط شرکت‌ها .....
مبانی نظری سرمایه در گردش : اهداف، سیاست ها و استراتژی های سرمایه در گردش
یکی از موضوعات با اهمیتی که در سطح مدیریت مالی شرکت ها مطرح است، شیوه مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها است. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از: ترکیب بهینه اقلام سرمایه در گردش؛ یعنی دارایی ها و بدهی های جاری، به ......
مبانی نظری گزارشگری مالیاتی: مفهوم، انواع مالیات و عوامل موثر بر گزارشگری مالیاتی
درباره تعریف مالیات میان علمای مالیه اختلاف نظر زیادی وجود دارد و تعریف های زیادی از مالیات بیان شده است و هنوز هم تعریف جامعی که شامل انواع مالیات ها باشد، وجود ندارد. علمای علوم سیاسی در ابتدای قرن نوزدهم معتقد ....
مبانی نظری سرمایه گذاران نهادی: مفهوم، نظریه ها و انواع مالکان نهادی
مطابق با تعریف بوش (1998) سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و.... هستند. عموما این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران نهادی ممکن .....
پیشینه پژوهش توانایی مدیریت: مروری بر مطالعات خارجی توانایی مدیریت
مینگ و همکاران (2019) به بررسی رابطه توانایی مدیران و سیاست تقسیم سود در طی بحران مالی جهانی پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت‌های غیرمالی چین می‌باشد که داده‌های مربوط به بحران مالی برای سالهای .....
پیشینه پژوهش تجدید ارائه صورتهای مالی : مروری بر مطالعات خارجی تجدید ارائه صورتهای مالی
الموتاری و صالح (2019) به بررسی رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی، تجدید ارائه صورت های مالی و حق الزحمه حسابرس پرداختند. جامعه آماری شامل 450 شرکت امریکایی در طی بازه زمانی 2011 الی 2016 ....
پیشینه پژوهش تامین مالی : مروری بر مطالعات خارجی تامین مالی
آن (2019) به بررسی رابطه هزینه ورشکستگی و سیاست تامین مالی شرکت پرداخت. داده‌های مورد نیاز در طی بازه زمانی 1996 الی 2016 برای شرکت‌های امریکایی جمع‌آوری و در مجموع 1067 شرکت و 5255 سال– شرکت مورد ....
پیشینه پژوهش سرمایه فکری: مروری بر مطالعات خارجی سرمایه فکری
کاماث (2019) به بررسی تاثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی بر عملکرد سرمایه فکری پرداخت. محقق با بررسی 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هند در طی بازه زمانی 7 ساله از 2011 الی 2017 به ......

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد