مبانی نظری هزینه بدهی : مفهوم و رابطه حاکمیت شرکتی، محافظه کاری و کیفیت سود با هزینه بدهی
پژوهش های زیادی درباره تصمیمات مالی شرکت ها و همچنین عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام شده است. فعالیت ها و کارهای تئوریکی زیادی انتخاب بین تامین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه.....
مبانی نظری گزارش حسابرس (مفهوم تاخیر گزارش حسابرس, اظهارنظر حسابرس، انواع آن و عوامل موثر بر اظهارنظر)
گزارش حسابرسی وسیله ای است که از آن طریق، حسابرس نظر خود را در باب قابلیت اعتماد صورتهای مالی به استفاده کنندگان از آن گزارش منتقل می‌کند (التونیبت و همکاران ، 2008). گزارش و اظهار نظر حسابرسی را ....
پیشینه تحقیق محافظه کاری حسابداری: مطالعات خارج از کشور « محافظه کاری »
لیو (2019) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط پرداخت. نمونه آماری شامل شرکت های چینی در طی بازه زمانی 2005 الی 2014 می باشد که در مجموع 1738 شرکت (9046 سال- شرکت) مورد بررسی.....
پیشینه تحقیق چرخه عمر شرکت: مطالعات خارج از کشور
بودارسو و همکاران (2019) در مطالعه ای به بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و چرخه عمر شرکت پرداختند. بدین منظور 212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی در طی بازه زمانی 2010 الی 2016 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها دو تحلیل جداگانه با استفاده از رگرسیونی لجستیک....
مبانی نظری ریسک سیستماتیک: مفهوم ریسک و رابطه ویژگی های شرکت با ریسک سیستماتیک
ریسک یکی از موضوعات مهم در زمینه مدیریت مالی و سرمایه گذاری می‌باشد. توجه به عامل ریسک و تاثیر آن بر جنبه های مختلف عملکرد شرکت از دیر باز مورد توجه بوده است. یکی از عوامل موثر بر بازده دارایی ها، ریسک می‌باشد. سهامداران و سرمایه گذاران.....
مبانی نظری عملکرد شرکت: مفهوم، اهمیت و شاخص های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد
عملکرد واحد های اقتصادی براساس دستیابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری می‌شود. از این رو عملکرد معیار مناسبی به منظور دسترسی به اهداف تعیین شده قلمداد می‌گردد. این ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را در دسترسی....
تعریف بحران مالی (ورشکستگی) : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری درماندگی مالی
در ادبیات مالی واژه های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، ورشکستگی.....
موضوع و مقاله بیس (انگلیسی) حسابداری 2019
تاثیر روابط هیات مدیره بر ساختار بدهی؛ ssrn؛ 2019
رابطه روابط سیاسی هیات مدیره، ساختار مالکیت و ریسک اعتباری؛ ScienceDirect؛ 2019
تاثیر اهرم مالی و اندازه شرکت بر مدیریت سود؛ International Journal ؛ 2019
  • محمدی
  • 06 فروردین
  • 1846
موضوع و مقاله بیس حسابداری 2019
بررسی کاربرد حسابداری مدیریت هزینه های زیست محیطی در شرکت های تولیدی, Management Science Letters؛ 2019
بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر سرمایه گذاری براساس اندازه شرکت و بحران مالی؛ ScienceDirect؛ 2019
بررسی رابطه اهرم مالی، سررسید بدهی و سرمایه اجتماعی؛ ScienceDirect, 2019
داده های گزارش (اظهارنظر) حسابرس 150 شرکت بورسی از سال 90 الی 95  و 92 الی 97- فایل Excel
داده های متغیر نوع گزارش (اظهارنظر) حسابرس مربوط به 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1395....
تعریف توانایی مدیریت: تعریف و نحوه اندازه گیری توانایی مدیریت
در ادبیات حسابداری، توانایی مدیریت یکی از ابعاد سرمایه انسانی شرکت ها است که به عنوان دارایی نامشهود طبقه بندی می شود. دیمرجان و همکاران (2013) توانایی مدیریت را....
داده های نسبت کیوتوبین، بازده دارایی و بازده سرمایه شرکت های بورس تهران
داده های متغیر نسبت کیوتوبین، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام مربوط به 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1396....
داده های ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار شرکت های بورس تهران
داده های متغیر ارزش افزوده اقتصادی, ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار مربوط به 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1396....
مبانی نظری کیفیت حسابرسی: مفهوم، شاخص های سنجش و عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی
کار حسابرسی به عنوان یک فعالیت نظارتی و یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی، برای جلب و حفظ اعتماد سرمایه گذاران به وجود تقارن اطلاعاتی، منصافه بودن بازار و نیز، منصافه بودن اطلاعات در دسترس، ضروری است.حسابرسی مستقل از طریق اعتبار دهی ....
داده های تعداد بندهای گزارش حسابرس شرکت های بورسی از سال 92  الی 97
داده های تعداد کل بندهای گزارش حسابرس، تعداد بندهای شرط، تعداد بندهای توضیحی گزارش حسابرس شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .....
ادبیات و مبانی نظری ضریب واکنش سود
برای اندازه گیری واکنش سود از معیار سنجشی تحت عنوان ضریب واکنش سود استفاده می‌شود. در مورد این معیار تعاریف مختلفی صورت گرفته است. در تعریف ساده آن عنوان شده که ضریب واکنش سود ضریب...
تعریف ارزش افزوده بازار : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری ارزش افزوده بازار
ارزش افزوده به مفهوم ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چارچوب ارزش های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می گردد، این ....
مبانی نظری همزمانی قیمت سهام: مفهوم همزمانی قیمت سهام و رابطه ویژگی های شرکت با آن
رفتار قیمت سهام از دو عامل حرکت بازار و اطلاعات خاص شرکتی تبعیت می‌کند. حرکت بازار که متاثر از عوامل مختلف اعم از مسائل داخلی و خارجی و سیاسی و .. خواهد بود و اطلاعات خاص شرکتی که مربوط به ....
تعریف ارزش افزوده اقتصادی : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی که بر مبنای نظریه سود اقتصادی بنا شده است، معتقد است ارزش، زمانی ایجاد می شود که یک واحد تجاری بتواند تمام هزینه های سرمایه ای خود را پوشش داده و.....
داده های هزینه استهلاک شرکت های بورس تهران
داده های هزینه استهلاک دوره جاری 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1390 الی 1397 شامل نام شرکت، نماد شرکت، صنعت مورد فعالیت شرکت، هزینه استهلاک دوره جاری....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد