داده های تمرکز مالکیت : داده های متغیر ساختار مالکیت (تمرکز مالکیت) شرکت های بورسی
داده های متغیر تمرکز مالکیت، 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ...
پیشینه پژوهش ساختار مالکیت : مطالعات خارج از کشور در حوزه ساختار مالکیت شرکت
لارنس (2019) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و گزارشگری یکپارچه بر عملکرد مالی شرکت پرداخت. نمونه مورد بررسی شامل 90 شرکت اروپایی در طی بازه زمانی .....
ارزش شرکت : مروری بر پیشینه تحقیق خارجی ارزش شرکت
نی و همکاران (2019) به بررسی رابطه صورت جریان وجه نقد و ارزش شرکت پرداختند. محققین به دنبال پاسخگویی به این سوال بودند که آیا ارزش شرکت تحت تاثیر .....
کیفیت افشا: مروری بر مطالعات خارجی کیفیت افشا
اوه و شین (2019) به بررسی تاثیر دین بر کیفیت افشا شرکت پرداختند. محققین با تمرکز بر نقش اعتماد اجتماعی بر این رابطه به تحلیل داده‌های 38 کشور.....
هزینه تحقیق و توسعه : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی مخارج تحقیق و توسعه
کانگ و همکاران (2019) به بررسی تاثیر مخارج تحقیق و توسعه و مالکیت کنترلی بر ارزش شرکت در شرکتهای کره ای پرداختند.....
فشار کاری حسابرس : پیشینه تحقیق داخلی فشار کاری حسابرس( فشار زمانی، فشار حق الزحمه حسابرس)
صدری و احمدی (1398) به بررسی نقش هوش هیجانی بر تاثیر فشار بودجه زمانی و فشار صاحبکار بر قضاوت حسابرس پرداختند. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از ....
هزینه بدهی : پیشینه مطالعات خارج از کشور در حوزه هزینه بدهی
عثمان و همکاران (2019) به بررسی رابطه مدیران زن و هزینه بدهی پرداختند. محققین به دنبال پاسخ به این سوال بودند که آیا تنوع ....
کیفیت سود: مروری بر پیشینه مطالعات خارجی کیفیت سود
سیوا و وانگ (2019) به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت سود پرداختند. محققین با بررسی 368 سال-شرکت مشاهده در بورس اوراق .....
هزینه سرمایه: پیشینه تحقیق خارج از کشور هزینه سرمایه
یولفا و فیتریانی (2019) به بررسی تاثیر اظهارنظر تداوم فعالیت حسابرس بر هزینه سرمایه با در نظر گرفتن اثر تعدیلی مالکیت نهادی پرداخت. محققین با بررسی ....
پایداری سود : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی پایداری سود
یاهایا و هیدایت (2019) به بررسی تاثیر نسبت جاری، نسبت بدهی، گردش دارایی و نسبت بازده دارایی بر پایداری سود در شرکت‌های ....
داده های ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات: مبلغ بهای تمام شده دارایی ثابت قبل از کسر هزینه استهلاک برای مدل جونز
در این فایل داده های ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات (مبلغ بهای تمام شده دارایی ثابت قبل از کسر هزینه استهلاک)، 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.....
کارایی سرمایه گذاری: پیشینه پژوهش خارجی در زمینه کارایی سرمایه گذاری
رانتی و همکاران (2019) به بررسی رابطه تامین مالی خارجی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در چین پرداختند. محققین با تحلیل ...
تولید ناخالص داخلی : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری تولید ناخالص داخلی (GDP)
تولید ناخالص داخلی مقیاسی برای اندازه گیری فعالیت های اقتصادی است. منظور از تولید ناخالص داخلی ارزش مجموع.....
داده پاداش هیات مدیره : داده های متغیر پاداش هیات مدیره شرکت های بورس تهران
داده های متغیر پاداش هیات مدیره ، 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ...
تاخیر گزارش حسابرس : مروری بر پیشینه پژوهش خارجی تاخیر گزارش حسابرس
ریفقی عبدا... و همکاران (2019) به بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت و خصوصیات حسابرس بر تاخیر گزارش حسابرس پرداختند. جامعه آماری شامل کلیه .....
داده مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار شرکت های پذیرفته شده در بورس
داده های متغیر مواد و دستمزد و سربار ، 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ...
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی: پیشینه پژوهش خارجی IFRS
تران و همکاران (2019) به بررسی عوامل موثر بر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در ....
تعریف نسبت بدهی : تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت بدهی (بدهی کوتاه مدت، بلندمدت و کل بدهی)
بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری، ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای ....
داده های ارزش بازار شرکت های بورس: داده قیمت بازار سهام, تعداد سهام و ارزش بازار سهام شرکت
داده های متغیر ارزش بازار ، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397 ...
تعریف کیفیت حسابرس : تعریف مفهومی و عملیاتی کیفیت حسابرسی
از آنجا که کیفیت حسابرسی دارای ابعاد متفاوتی است و به طور ذاتی مشاهده ناپذیر است، مشخصه حسابرسی خاصی وجود ندارد که به عنوان ....

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد