نسبت آنی : تعریف مفهومی و عملیاتی نسبت آنی (سریع)
برای تعیین اینکه دارایی آنی تا چه اندازه بدهی جاری را فرا می گیرد از.....
حق الزحمه حسابرس : داده های متغیر حق الزحمه حسابرس شرکت های بورس تهران
داده های متغیر حق الزحمه حسابرس مربوط به 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1390 الی 1396 و همچنین بازه زمانی 1392 الی 1397 .....
تعریف تاخیر گزارش حسابرس : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری تاخیر گزارش حسابرس
در فرهنگ معین، تاخیر به معنای دنبال افکندن و پس انداختن آمده است (معین، 1387). تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی به عنوان مدت ....
اندازه حسابرس : تعریف مفهومی و نحوه اندازه گیری اندازه موسسه حسابرسی
از نگاه محققان، موسسات حسابرسی به دو دسته موسسات حسابرسی بزرگ و کوچک تقسیم می شوند. تنها تفاوتی که محققان در این زمینه قائل....
داده های تاخیر گزارش حسابرس و تاریخ ارائه گزارش حسابرس شرکت های بورس
داده های متغیر تاخیر گزارش حسابرس (بهمراه تاریخ ارائه گزارش حسابرس) مربوط به 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1392 الی 1397.....
مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی : مفهوم، کاربردها و مدلهای اندازه گیری اقلام تعهدی
به میزان تبدیل اقلام تعهدی به جریان های نقد آتی، کیفیت اقلام تعهدی گفته می‌شود (فرانسیس و همکاران ، 2004). این معیار کیفیت سود، توسط بسیاری از .....
استقلال هیات مدیره : مروری بر پیشینه پژوهش خارج از کشور
شان (2019) به بررسی رابطه مالکیت مدیریت، استقلال هیات مدیره و عملکرد شرکت پرداخت. جامعه آماری شامل شرکت های استرالیایی .....
داده های اندازه حسابرس (نام حسابرس) شرکت های بورس تهران
داده های متغیر اندازه حسابرس (نام حسابرس) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 الی 1397....
تردید حرفه ای حسابرس : مروری بر پیشینه تحقیق تردید حرفه ای حسابرسان
نظافتی (1397) به بررسی رابطه بین حق‌الزحمه حسابرسی با تردید حرفه‌ای حسابرسان پرداخت. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابرسان ....
داده های صورت جریان وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس (فایل excel ) تا سال 1397
داده های اقلام صورت جریان وجه نقد کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 الی 1397 ....
حسابداری مدیریت : مروری بر پیشینه تحقیق داخل کشور در حوزه حسابداری مدیریت
صالحی و همکاران (1397) به بررسي نقش حسابداري مديريت استراتژيك در عملكرد سازماني در هتل‌هاي پنج ستاره شهر .....
داده های اقلام صورت سود و زیان شرکت های پذیرفته شده در بورس تا سال 1397
داده های اقلام صورت سود و زیان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 الی 1397 .....
پیشینه تحقیق هزینه تحقیق و توسعه: مروری بر پیشینه مطالعات داخلی مخارج تحقیق و توسعه
محمدخانی (1397) به بررسی عوامل درونی موثر بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. بدین منظور، نمونه ای شامل 21 شرکت ....
فهرست شرکت های فعال بورس تهران بهمراه نماد (لیست شرکتها پس از غربالگری از سال 90 تا 97)
لیست شرکت های فعال بورس پس از حذف سیستماتیک (غربالگری) از سال 1390 الی 1397.....
پیشینه تحقیق چرخه عملیاتی: پیشینه مطالعات داخلی چرخه عملیاتی
وحدانی و محمدی مهر (1397) به بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی، چرخه عملیاتی و ریسک شرکت با کیفیت صورت‌های مالی ....
پیشینه تحقیق سرمایه گذاری : مروری بر مطالعات داخلی سرمایه گذاری
افضلی و پورآقاجان (1397) به بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری نهادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقسیم سود در شرکتها پرداختند....
پیشینه پژوهش حق الزحمه حسابرس: پیشینه مطالعات خارجی حق الزحمه حسابرس
شان و همکاران (2019) به بررسی رابطه مالکیت مدیریت، اندزه شرکت حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرس پرداختند. نمونه مورد بررسی ....
پیشینه تحقیق نوسان بازده سهام: مطالعات داخلی نوسان بازده سهام
نصرتی و افشاری (1397) به بررسی رابطه بین ساختار هییت مدیره و نوسانات بازده سهام پرداختند. بدین منظور داده‌های 128 شرکت پذیرفته شده در بورس ....
تعریف و نحوه اندازه گیری پاداش مدیریت
پاداش به جبران زحمتی که فرد در سازمان متحمل می شود، در ازای ....
تعریف قدرت مدیریت : تعریف و نحوه اندازه گیری قدرت مدیرعامل
قدرت یعنی توانایی فرد یا گروه برای دستیابی به هدفها یا پیشبرد منافع ...

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به پاد علم می‌باشد